Title Image

H.C.B-A1689

BENZ (M272/M273)凸輪軸支擋工具
  • 於維修凸輪軸鏈條時,此工具可用於固定住左進氣凸輪軸,以防止於維修凸輪軸時因凸輪軸轉動對引擎造成的損壞。
  • 適用車種: M272/M273引擎

12800 Mercedes-Benz ® 272/273引擎

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

C 230 (230.052)

V

V

C 230 (230.054)

V

V

C 280 4MATIC (230.092)

V

V

C 300 (204.054)

V

V

V

V

C 300 4MATIC (204.081)

V

V

V

V

V

C 350 4MATIC (204.087) (CAN)

V

C 350 (203.506)

V

V

V

C 350 (204.506)

V

V

V

C 350 4MATIC (203.087)

V

V

CL 550 (216.371)

V

V

CL 550 4MATIC (216.386)

V

V

CLK 350 (209.356)

V

V

V

V

CLK 350 Cabriolet (209.456)

V

V

V

V

CLK 550 (209.372)

V

V

V

CLK 550 Cabriolet (209.472)

V

V

V

CLS 550 (219.372)

V

V

V

V

V

E 350 4MATIC Sedan (211.087)

V

V

V

V

E 350 4MATIC Wagon (211.287)

V

V

V

V

E 350 4MATIC Sedan (212.087)

V

V

E 350 4MATIC Wagon (212.287)

V

E 350 Sedan (211.056)

V

V

V

V

E 350 Cabriolet (207.456)

V

E 350 Coupe (207.356)

V

V

E 350 Sedan (212.056)

V

V

E 350 Wagon (211.256)

V

E 550 (211.072)

V

V

V

E 550 4MATIC Sedan (212.090)

V

V

E 550 Cabriolet (207.472)

V

E 550 Coupe (207.372)

V

V

E 550 Sedan (212.072)

V

V

E 550 4MATIC (211.090)

V

V

V

S 400 (221.195)

V

V

V

S 550 (221.171)

V

V

V

V

V

S 550 4MATIC (221.186)

V

V

V

V

V

SL 550 (230.471)

V

V

V

V

V

SLK 280 (171.454)

V

V

V

SLK 300 (171.454)

V

V

V

SLK 350 (171.456)

V

V

V

V

SLK 350 (171.458)

V

V

V

G 550 (463.236)

V

V

G 550 (463.237)

V

V

GL 450 (164.871)

V

V

V

V

V

V

GL 550 (164.886)

V

V

V

V

V

GLK 350 (204.956)

V

V

V

GLK 350 4MATIC (204.987)

V

V

V

ML 350 (164.156)

V

V

V

ML 350 4MATIC (164.186)

V

V

V

V

V

V

ML 450 (164.195)

V

V

ML 550 (164.172)

V

V

V

V

R 350 (251.156)

V

R 350 4MATIC (251.156)

V

V

V

V

V

V

相關產品